Raport miesięczny Elektromont S.A. - listopad 2009 r.

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2009 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:
Według Głównego Urzędu Statystycznego oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwiew listopadzie 2009 r. były pesymistyczne, gorsze niż we wrześniu i w analogicznym miesiącu ostatnich pięciu lat, co spowodowane jest większym spadkiem bieżącego i przyszłego portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej, a w konsekwencji pogorszeniem sytuacji finansowej badanych przedsiębiorstw. W listopadzie ogólny klimat w budownictwie kształtował się gorzej niż w październiku. Przedsiębiorcy odnotowywalidalszy spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Prognozy w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są również niekorzystne.
Również oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych jak i jej prognozy są, gorsze od sygnalizowanych w październiku. Sytuacja przedsiębiorstw budowlano-montażowych poszczególnych klas wielkości jest najlepsza wśród przedsiębiorstw dużych, dla których wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest pozytywny, lepszy niż przed miesiącem.
Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej zmalał do 4,5% (4,9% w październiku br.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją ze strony innych firm, niedostatecznym popytem, a także kosztami zatrudnienia. W porównaniu z listopadem ubiegłego roku najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem oraz konkurencją ze strony innych firm.
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:                                                                                                                    
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2009 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty:
1. Raport kwartalny nr 25/2009 z dnia 03.11.2009r – RaportElektromont S.A. za III kwartał 2009 r.
2. Raport bieżący nr 26/2009 z dnia 13.11.2009r – Raport miesięczny za październik 2009 r.
3. Raport bieżący nr 27/2009 z dnia 20.11.2009r –  Podpisanie istotnej umowy z ECHO INVESTMENT S.A.
4. Raport bieżący nr 28/2009 z dnia 20.11.2009r – Podjęcie decyzji o wyborze Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki na rok 2009
5. Raport bieżący nr 29/2009 z dnia 25.11.2009r – Aktualizacja prognoz na rok 2009 zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r.
Spółka przekazała również, za pośrednictwem systemu ESPI raport bieżący:
1.   Raport bieżący nr 4/2009 z dnia 05.11.2009 – Transakcje na akcjach emitenta dokonane przez Prokurenta Spółki.
Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w listopadzie 2009 roku) Spółka  pozyskała zlecenie na wykonanie instalacji w kompleksie biurowym OXYGEN w Szczecinie. Wartość zleconych robót: 3 929 970 zł netto. Termin wykonania umowy: 31.05.2010 r.
Otrzymane zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych jest wymiernym efektem działania otwartego we wrześniu 2009 roku Oddziału Elektromont S.A. w Szczecinie, sfinansowanego ze środków pozyskanych  w wyniku przeprowadzenia oferty prywatnej akcji oraz realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w tym zakresie.
Utrzymujący się w branży malejący popyt na roboty budowlano-montażowe, ostra konkurencja cenowa, obniżenie marż i rentowności, podwyżki cen materiałów bezpośrednich oraz  poniesione koszty związane z inwestycjami Spółki w budowę nowych Oddziałów Elektromont S.A. spowodowały, że Spółka w III kwartale 2009 r. zaczęła odczuwać skutki dekoniunktury w branży. O realizacji niższych marż i zahamowania wzrostu rentowności, Emitent informował w raporcie za III kwartał 2009 z dn. 3 listopada 2009 r., opublikowanym raportem bieżącym nr 25/2009 z dnia 03.11.2009 r. oraz w raporcie bieżącym nr 29/2009 z dnia 25.11.2009r.
Mimo to, Elektromont S.A. przekroczy zaplanowany poziom przychodów na rok 2009. Dodatkowym pozytywnym elementem jest terminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców oraz brak jakichkolwiek trudności z utrzymaniem płynności finansowej. Obecnie Elektromont S..A. skupia się na aktywnym pozyskiwaniu kontraktów z terminem realizacji na rok 2010 oraz utrzymaniem dyscypliny kosztów działalności Spółki w celu poprawy rentowności.
IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań  z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Spółka planuje złożenie do 14 stycznia 2009 roku raportu miesięcznego za grudzień 2009 r.

Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.