Podpisanie znaczącej umowy na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że Spółka podpisała umowę na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Wartość zleconych robót wynosi 1 620 000,00 złotych netto. Termin realizacji zlecenia: 31.10. 2011 roku.
Umowa przewiduje, że w przypadku ewentualnych opóźnień w wykonaniu robót Elektromont S.A. zapłaci karę w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za pierwsze 15 dni opóźnienia oraz 0,5 %  wynagrodzenia umownego brutto za każdy kolejny dzień opóźnienia. W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, Elektromont S.A. zapłaci kary umowne w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.  Łączna wysokość kar nie może jednak przekroczyć 10% wartości umowy netto. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.
W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie umowy będzie miało wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2010 oraz 2011 roku.  Otrzymane zlecenie jest wymiernym efektem działania otworzonego we wrześniu 2009 roku Oddziału Elektromont S.A. w Szczecinie oraz realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w zakresie instalacji teletechnicznych.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”