Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 27 stycznia 2009 r. od członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej Elektromont S.A., sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A przez osobę blisko związaną zarówno z członkiem Zarządu jak i członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że osoba ta w dniach 27 maja 2009 r. – 31 grudnia 2009 r. dokonała transakcji kupna i sprzedaży łącznie 9178 akcji Elektromont S.A., po średniej cenie 2,06 zł za jedną akcję.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.
Podstawa prawna: Art. 160  ust. 4 Ustawy o obrocie- informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych