RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – MAJ 2010

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2010 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

Oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie są w maju pozytywne, lepsze niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Wpływ na to mają lepsze niż przed miesiącem oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej przy nieco mniej optymistycznych niż w kwietniu prognozach portfela zamówień i produkcji. Wzrost portfela zamówień sygnalizują jednostki duże, spadek jednostki małe, o liczbie pracujących do 49 osób. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana przez przedsiębiorstwa wszystkich klas jest mniej pesymistyczna niż w ubiegłym miesiącu. Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 3,9% (4,8% w maju 2009 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją na rynku (61% w maju br., 60%  w maju 2009 r.), kosztami zatrudnienia (51% w maju bieżącego i ubiegłego roku), a także niedostatecznym popytem (46% w maju br., 50% w maju 2009 r.). W porównaniu z majem ubiegłego roku większe było znaczenie bariery związanej z warunkami atmosferycznymi (11% w maju 2009 r., 23% w maju br. wobec 29% przed miesiącem).

Na tle danych podawanych przez GUS sytuacja Elektromont S.A. w miesiącu maju pozostaje stabilna. Spółka nadal pozyskuje kontrakty (o czym informowano w Raporcie Bieżącym nr 18/2010 oraz Raporcie Bieżącym nr 19/2010).  Okres pierwszych dwóch miesięcy II kwartału to spodziewany czas odrabiania opóźnień w zakresie realizacji prowadzonych robót i fakturowania, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi panującymi  w I kwartale 2010 roku. Spółka bez problemów realizuje swoje prace na wszystkich prowadzonych kontraktach   i regularnie dokonuje fakturowania wykonywanych usług.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:                                                                                                                    
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu maju 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, siedem raportów :

1. Raport bieżący nr 17/2010 z dnia 04.05.2010 r. – Wyjaśnienia Zarządu w sprawie zawiadomień o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. przez członków Zarządu.

2. Raport bieżący nr 18/2010 z dnia 04.05.2010 r. –  Zlecenia na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych

3. Raport bieżący nr 19/2010 z dnia 11.05.2010 r. – Zawarcie umowy na wykonanie instalacji teletechnicznych

4. Raport bieżący nr 20/2010 z dnia 14.05.2010 r. – Raport miesięczny Elektromont S.A. – kwiecień  2010

5. Raport bieżący nr 21/2010 z dnia 17.05.2010 r. – Raport kwartalny za I kwartał 2010 roku

6. Raport bieżący nr 22/2010 z dnia 27.05.2010 r. – Treść uchwał podjętych na ZWZA Elektromont S.A. w dniu 26 maja 2010 r.

7. Raport bieżący nr 23/2010 z dnia 27.05.2010 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na ZWZA w dniu 26 maja 2010 r.

Spółka przekazała również, za pośrednictwem systemu ESPI następujące raporty bieżące:

1.     Raport bieżący nr 11/2010 z dnia 11.05.2010 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2.     Raport bieżący nr 12/2010 z dnia 25.05.2010 r. – Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

3.     Raport nr 13/2010 z dnia 27.05.2010 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na ZWZA w dniu 26 maja 2010 r.

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:  

Elektromont S.A. kontynuuje swoje inwestycje w zakresie budowy zaplecza organizacyjno – technicznego (zakup narzędzi, zatrudnianie kierowników robót), aby sprostać potrzebom i wymaganiom zwiększonego portfela zamówień.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań  z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie: do 14 VII 2010 r. – Publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2010 rok

Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Mazur – Prezes Zarządu,

Jacek Charążka – Wiceprezes Zarządu