Zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał zlecenie na wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych wrazinstalacją wykrywania pożaru SAP i oddymiania oraz usunięcia kolizji kabla i zasilania agregatu w ramach budowy Karkonoskiego Centrum Medycznego w Jeleniej Górze.

Wynagrodzenie za należyte i kompletne wykonanie prac będących przedmiotem ww. zlecenia wyniesie  394 500,00 zł netto.

Według postanowień zawartych w zleceniu Elektromont S.A. zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wartości zlecenia za każdy dzień zwłoki, od terminów zakończenia robót ustalonych przed rozpoczęciem robót, maksymalnie 10% wartości zlecenia. Za odstąpienie od wykonania zlecenia z winy Elektromont S.A.  – 10% wartości zlecenia.

W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w latach 2010/2011.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.