Zmiana wartości umowy za zlecone prace

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w nawiązaniu do komunikatu 27/2009 – EBI z dnia 20 listopada 2010 roku Spółka otrzymała podpisany aneks do umowy, rozszerzający zakres wykonywanych prac oraz zwiększający wartość umowy. Strony ostatecznie ustaliły, że za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 4.812.211 zł netto.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.