Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 13 stycznia 2011 r. od osoby obowiązanej, sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba ta w dniach od 27.04.2010 do 30.12.2010 r. dokonała sprzedaży łącznie 3951 szt. akcji Elektromont S.A.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 2 018 465

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 31,05%

Liczba przysługujących  głosów 2 018 465

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 31,05%

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 2 014 514

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 30,99%

Liczba przysługujących  głosów 2 014 514

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 30,99%

Data transakcji  Kupno/sprzedaż Wolumen       Cena

27.04.2010             Sprzedaż          2601 szt.    Średnia cena 2,07 zł.

30.04.2010            Sprzedaż           1349 szt.    Średnia cena 2,08 zł.

30.12.2010             Sprzedaż               1 szt.      Średnia cena 1,55 zł

Podstawa prawna: art. 56 Ustawy o ofercie publicznej