Aktualizacja prognoz na rok 2010

Zarząd Elektromont S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę prognoz wyników finansowych Spółki, które planuje osiągnąć w roku 2010. Wcześniejsze prognozy na rok 2010 były publikowane w raporcie nr 32/2010 – EBI z dnia 17 sierpnia 2010 r. i w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009.

Według wstępnych wyliczeń Spółka osiągnie przychody ze sprzedaży netto w kwocie ponad 19 000 000 zł, zysk w kwocie około 100 000 zł.

Obniżenie zakładanego poziomu zysku netto oraz przychodów w roku 2010 w stosunku do prognoz, w ocenie Zarządu Elektromont S.A., spowodowane jest niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które wystąpiły w ostatnich dniach listopada i w miesiącu grudniu 2010 r. Intensywne opady śniegu oraz minusowe temperatury znacznie utrudniły realizowanie prac na kontraktach w Kobierzycach, Kielcach i Modlinie. Skutkiem tego nastąpiły przesunięcia terminów w odbiorach robót ujętych w harmonogramach, a co za tym idzie zwiększenie kosztów obsługi kontraktów.  Niemożność wykonania wszystkich zaplanowanych prac powoduje przesunięcia w terminach fakturowania, a to spowodowało z kolei niższe niż planowane przychody ze sprzedaży w miesiącu grudniu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.