Podpisanie umowy na wykonanie instalacji

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w nawiązaniu do komunikatu 51/2010 – EBI z dnia 04.11.2010 r. otrzymał od firmy Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. podpisana umowę na wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie Powiatowego Centrum Zdrowia „Szpital Bukowiec”.

Wartość prac Strony ustalają na 252 150 zł brutto. Termin zakończenia prac 31.03.2011 r.

Emitent zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

a)   za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta – 10 % wartości Umowy

b)   za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu przedmiotu Umowy – 0,1 % wartości Umowy

Zamawiający zapłaci Emitentowi następujące kary umowne:

a)   za odstąpienie od Umowy z przyczyn  leżących po stronie Zamawiającego – 10 % wartości Umowy

W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w latach 2010 – 2011.

Podstawa prawna:

§ 3 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.