RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – LUTY 2011

RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – LUTY 2011

                Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2011 roku.

  1. I.    Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

Sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana jest w lutym bardziej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu. Mimo to prognozy sytuacji gospodarczej na najbliższe trzy miesiące są mniej pesymistyczne od przewidywań ze stycznia. Podobne jak przed miesiącem przedsiębiorstwa odnotowują zmniejszenie portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. Prognozy natomiast wskazują na możliwość jego wzrostu w najbliższych miesiącach.Produkcja budowlano-montażowa podobnie jak w styczniu, w lutym oceniana jest niekorzystnie. Przedsiębiorcy przewidują, że w najbliższych trzech miesiącach produkcja budowlano-montażowa będzie ograniczana w stopniu mniejszym niż wskazywały prognozy ze stycznia.

Oceny bieżącej sytuacji finansowej są niekorzystne i gorsze niż w ubiegłym miesiącu. Prognozy sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. W lutym nieznacznie zwiększają się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Przedsiębiorcy przewidują w najbliższym czasie stabilizację cen robót budowlano-montażowych. Ceny mogą rosnąć jedynie                  w jednostkach mikro oraz u prowadzących roboty budowlane specjalistyczne. Spadek cen przewidywany jest przede wszystkim w jednostkach dużych.

Odsetek respondentów nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 2,9% (2,5% w lutym 2010 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z warunkami atmosferycznymi (56% w lutym br., 60% w styczniu br., 62% przed rokiem – jest to bariera, której znaczenie w skali roku spadło w największym stopniu), kosztami zatrudnienia (53% w lutym br., 47% w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz konkurencją na rynku (52% w lutym br., 53% przed rokiem). Bariera, której znaczenie w skali roku wzrosło w największym stopniu, związana jest z kosztami materiałów (z 20% do 28% ).

  1. II.  Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym     raportem:                                                                                                                    
    W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty :

1.       Raport bieżący nr 8/2011 z dnia 01.02.2011 – Podpisanie umowy na wykonanie instalacji.

2.       Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 11.02.2011– Raport miesięczny za styczeń 2011 r.

3.       Raport bieżący nr 10/2011 z dnia 14.02.2011 – Raport kwartalny za IV kwartał 2010 r.

4.       Raport bieżący nr 11/2011 z dnia 17.02.2011 – Zmiana w obsadzie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki.

W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym 2011 roku) Spółka nie przekazywała raportów za pośrednictwem systemu ESPI.

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. III.   Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: 

W lutym Elektromont S.A. podpisała umowę na wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie Powiatowe Centrum Zdrowia „Szpital Bukowiec”. Wartość prac Strony ustaliły na 252 150 zł brutto.

Realizacja umowy  będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych w 2011 roku.

Podpisanie umowy jest wymiernym efektem realizacji celów emisyjnych, które zakładały pozyskanie nowych Klientów, zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz dywersyfikację sprzedaży.  

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie: do 14 IV 2011 r. – Raportu miesięcznego za marzec 2011 roku.

Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.  

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Błażków – Prezes Zarządu

Jarosław Mazur – Wiceprezes Zarządu