Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 11 marca 2011 r. od osoby obowiązanej, sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba zobowiązana w dniu 22.03.2010 r. dokonała sprzedaży łącznie 2200 szt. akcji Elektromont S.A. po średniej cenie 2,25 zł.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: art. 56 Ustawy o ofercie publicznej