Podpisanie umowy na wykonanie instalacji

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy ZORKA Spółka z o.o. podpisaną umowę na wykonanie przyłącza energetycznego Sn wraz z dostawą i montażem stacji transformatorowej 20 / 0,4 kV.

Wartość prac Strony ustalają na 710 000 zł netto. Termin zakończenia prac objętych przedmiotem umowy nastąpi w ciągu 6 tygodni od dnia przekazania placu budowy.

Emitent zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne za:

a)     nieterminowe zakończenie prac: 0,1 % wynagrodzenia za każdy udokumentowany dzień opóźnienia z winy Wykonawcy,

b)    Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 10 % wynagrodzenia.

Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

a)     Nieterminowe zakończenie prac: 0,1 % wynagrodzenia za każdy udokumentowany dzień opóźnienia z winy Zleceniodawcy,

b)     Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy: 10% wynagrodzenia.

W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2011 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.