Podpisanie umowy na wykonanie przyłączy energetycznych

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od WROBIS S.A. podpisaną umowę na budowę przyłączy energetycznych SN i NN wraz  budynkiem technicznym w SPSK-1 w Szczecinie. Wartość prac Strony ustalają na 1 510 000,00 zł netto.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego – 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

a/  w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;

b/ za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu podanego w harmonogramie – 0,5 % wartości brutto etapu robót,

c/  za każdy dzień opóźnienia zakończenia etapu robót w stosunku do terminu podanego w harmonogramie –1% wartości brutto etapu robót,

d/ za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy – 0,5% wartości brutto umownego wynagrodzenia,

e/ za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji – 0,5% wartości brutto wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady.

f/   W przypadku stwierdzenia, że na terenie budowy przebywa nietrzeźwy pracownik podległy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo ukarać Wykonawcę karą umowna w wysokości 3.000,-zł. za każdy stwierdzony fakt.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2011 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.