Zawarcie umowy znaczącej

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał umowę o współpracy z KORBANK S.A. dotyczącą  „realizacji projektów, dostarczania usług i towarów na szeroko rozumianym rynku teleinformatycznym i elektroenergetycznym”. Ponadto przedmiotem umowy jest również podejmowanie działań mających na celu obniżanie kosztów zakupów sprzętu i urządzeń. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Zarząd uznał tę umowę za znaczącą i podaje fakt jej zawarcia do publicznej wiadomości z uwagi na potencjalnie duże znaczenie dla przychodów Elektromont S.A. w przyszłości. Umowa współpracy jest wyrazem realizacji celów emisyjnych Spółki tj. wzrostu konkurencyjności i siły rynkowej Elektromont S.A. w zakresie realizacji instalacji teletechnicznych oraz inwestycji związanych z rozwojem działalności w zakresie wykonawstwa instalacji teletechnicznych.

Podstawa prawna:  § 3 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Błażków – Prezes Zarządu,

Jarosław Mazur – Wiceprezes Zarządu