Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Energopol – Szczecin Spółka Akcyjna podpisaną umowę na wykonanie zadania: „Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów – Bulwar Gdyński”.
Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy określa się na kwotę 1.359.870,00 zł.
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1.       Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a)       opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia  w stosunku do terminu zakończenia robót
b)       opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego  na usunięcie wad
c)       za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  10% wynagrodzenia umownego brutto
2.       Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn  zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3.       Ustala się, że niezależnie od kar umownych, o których mowa powyżej, Strony mogą  dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2011 i 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.