Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od HEILIT + WOERNER Budowlana Sp. z o.o. podpisaną umowę na wykonanie zadania: „Przebudowa ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze”
Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy określa się na kwotę 819 500,00 zł.
Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:
a) Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną:
− za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy lub jego etapów – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień opóźnienia,
− za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia ustalonego na usunięcie wad lub usterek,
− z tytułu rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w wysokości 10% wynagrodzenia.
b) Wykonawca zapłaci Podwykonawcy karę umowną:
− za rozwiązanie niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w wysokości 10% wynagrodzenia.
Strony dopuszczają, że Wykonawca będzie miał możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość kar umownych stosownie do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i straty.
Wykonawca uprawniony jest do potrącenia przysługujących mu kar umownych z wynagrodzeniem Podwykonawcy lub sfinansowania kar z zabezpieczeń należytego wykonania umowy dostarczonych przez Podwykonawcę. Wykonawca uprawniony jest do dokonywania kompensaty wierzytelności z wszelkimi wierzytelnościami/zabezpieczeniami Podwykonawcy. Brak wymagalności wierzytelności Podwykonawcy nie jest przeszkodą do jej dokona
W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2011 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.