Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2011.

Zarząd Elektromont S.A. informuje iż Rada Nadzorcza, zgodnie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, w dniu 16 listopada 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru BTFG Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 17, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektromont S.A.  za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

BTFG Audit sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 3105.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.