Podpisanie umowy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał podpisaną umowę na kompleksowe wykonanie robót elektrycznych w „Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PUM – infrastruktura uzupełniająca” w Szczecinie.
Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy określa się na kwotę netto 460 000,000  zł.
Kary umowne:
Wykonawca zapłaci Zmawiającemu kary umowne:
– za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki 0,3% wynagrodzenia umownego;
– za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych usterek liczony od dnia ustalonego na ich usunięcie 0,3% wynagrodzenia umownego;
– za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:
–  za zwłokę w zapłaceniu należności wynikających ze złożonych faktur VAT – stosowne odsetki, wynikające z przepisów w tym zakresie;
– za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2011 i 2012 roku.
Podstawa prawna:
3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.