RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – KWIECIEŃ 2012

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za kwiecień 2012 roku.

  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

W kwietniu Zarząd otrzymał od Skanska S.A. informację o uznaniu oferty Elektromont S.A. za najbardziej korzystną. Oferta dotyczy wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych do hali przemysłowej we Wrocławiu. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 5 080 000,00 zł .

Również w kwietniu Zarząd Elektromont S.A. otrzymał od CP Automation Szczecin Sp. z o.o. podpisaną umowę na wykonanie robót elektrycznych związanych z budową i przebudową oczyszczalni ścieków w m. Redlica gm. Dobra. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 1 182 746,00 zł netto.

25 kwietnia odbyło się w Warszawie spotkanie Zarządu z dziennikarzami podczas którego Zarząd zaprezentował  wyniki finansowe za 2011 rok.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w kwietniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtował się na poziomie minus 10 (w marcu minus 12). Poprawę koniunktury sygnalizowało 16% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 26% (w marcu odpowiednio 16% i 28%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 3,0% (przed rokiem 3,7%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (58% w kwietniu br., 55% przed rokiem) oraz konkurencją na rynku (57% w kwietniu br., 55% w analogicznym miesiącu ub. r.). W porównaniu z kwietniem 2011 r. najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 34% do 42%) oraz wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 31% do 35%).

Aktualny portfel zamówień, produkcja budowlano-montażowa oraz bieżąca i przewidywana sytuacja finansowa oceniane są mniej pesymistycznie niż przed miesiącem. Prognozy portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są optymistyczne. Nieznacznie zmniejszają się, mimo to nadal znaczące, opóźnienia w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Prognoza zatrudnienia jest mniej pesymistyczna od formułowanej przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych zbliżony do zapowiadanego w marcu.

Oceny bieżącego portfela zamówień są mniej pesymistyczne niż w marcu. We wszystkich klasach wielkości oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej są mniej pesymistyczne niż w marcu. W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorstwa ze wszystkich klas wielkości spodziewają się wzrostu produkcji budowlano-montażowej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z Głównego Urzędu Statystycznego

  1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym     raportem:                                                                                                    
    W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty:

1. Raport bieżący nr 11/2012 – EBI z dnia 03.04.2012 r. – Istotna informacja

2. Raport bieżący nr 12/2012 – EBI z dnia 13.04.2012 r. – Otrzymanie umowy

3. Raport bieżący nr 13/2012 – EBI z dnia 16.04.2012 r.  – Zawiadomienie o wyborze oferty Elektromont S.A.

W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2012 roku) Spółka nie przekazywała za pośrednictwem systemu ESPI żadnych raportów:

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: 

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie:

Do 15 V 2012 – raport za I kwartał 2012

Do 14 VI 2012 – raport za maj

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.