Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Skanska S.A. podpisany aneks do Umowy Podwykonawczej Nr 0044/B11303/2696/12,  o której Emitent informował w raporcie EBI 24/2012 z  dnia 26.07.2012.

Za zgodą obu stron zwiększą się zakres robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach przedmiotu Umowy.

W związku z tym wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy  wzrosło do 7 203 622,23 PLN netto.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2012 i 2013 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.