RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. –LISTOPAD 2012


Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za listopad 2012 roku.

  1. I.      Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

W listopadzie Zarząd Elektromont S.A. otrzymał od Calbud Sp. z o.o. zlecenie na kompleksowe wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych wraz z bieżącą obsługą zaplecza budowy w „Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki” na terenie SPSK-2 w Szczecinie. Wartość ryczałtowa robót objętych zleceniem wynosi 1 480 000,00.

Również w listopadzie Zarząd Elektromont S.A. otrzymał od Navimor Invest S.A. informację o wyborze oferty na wykonanie robót związanych z dostawą, montażem elementów automatyki, sterowania, systemów elektrycznych             i teletechnicznych dla inwestycji pn.: ”Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” jako najkorzystniejszej. Wartość oferty wynosi 3 960 032,44 zł netto.

W listopadzie opublikowany został raport za III kwartał 2012 roku. Za III kwartały 2012 roku Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży netto w wysokości ponad 20 mln PLN  i były one wyższe o  ponad 4,4 mln PLN od przychodów w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie nastąpiła poprawa wyników na wszystkich poziomach gospodarowania.  Zysk ze sprzedaży w III kw. wyniósł 181 065,14  PLN i był wyższy od wyniku w analogicznym okresie 2011 r. o 81%. Zysk brutto ukształtował się na poziomie 187 421,95 PLN wykazując 116% dynamikę w stosunku do roku ubiegłego. 2,5 krotnie poprawił się wynik netto Spółki osiągając poziom 154 854,95PLN.  Osiągnięte wyniki wskazują na systematyczną poprawę efektywności działania Spółki poprzez konsekwentną realizację przyjętej strategii, mimo niekorzystnych tendencji rynkowych.

20 listopada w Warszawie odbyło się spotkanie z dziennikarzami i analitykami podczas którego Zarząd Elektromont S.A.  przedstawił wyniki za III kwartał 2012.

W dniu 27 listopada 2012 roku Rada Nadzorcza, zgodnie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, podjęła uchwałę                 w sprawie wyboru MS AUDYTOR Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Serockiej 10, w Warszawie, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektromont S.A.  za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

 

  1. II.    Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym  raportem:                                                                                                     
    W okresie sprawozdawczym (tj. w listopadzie 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć raportów:

1.Raport bieżący  nr 37/2012 – EBI z dnia 08.11.2012 r. – Istotne zlecenie

2.Raport bieżący nr 38/2012 – EBI z dnia 13.10.2012 r. – Istotna informacja

3. Raport bieżący nr 39/2012 – EBI z dnia 14.11.2012 r. – Raport za październik

4. Raport bieżący nr 40/2012 – EBI z dnia 14.11.2012 r. – Raport za III kwartał 2012 roku

5. Raport bieżący nr 41/2012 – EBI z dnia 27.11.2012 r. – Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2012.

W okresie sprawozdawczym (tj. listopad 2012 roku) Spółka nie przekazywała za pośrednictwem systemu ESPI żadnych raportów.

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. III.      Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: 
  2. IV.      Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie:

Do 14 I 2013 – raport za grudzień

Do 31 I 2013-  Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.