RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. –GRUDZIEŃ 2012

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za grudzień 2012 roku.
I.     
Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

W grudniu Zarząd Elektromont S.A. otrzymał od Przedsiębiorstwa Budowlanego CALBUD Sp. z o.o. podpisaną umowę na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych wraz z bieżącą obsługą zaplecza budowy w „Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki” na terenie SPSK – 2 w Szczecinie. Za wykonanie przedmiotu budowy obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto 1 480 000,00.

Również w grudniu Zarząd otrzymał od Skanska S.A. podpisany aneks do Umowy Podwykonawczej Nr 0044/B11303/2696/12,  o której Emitent informował w raporcie EBI 24/2012 z  dnia 26.07.2012. Za zgodą obu stron zwiększą się zakres robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach przedmiotu Umowy. W związku z tym wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy  wzrosło do 7 203 622,23 PLN netto. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

W grudniu Zarząd Elektromont S.A. otrzymał od WROBIS S.A informację następującej treści: „Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 WROBIS S.A. działając jako Zamawiający w ramach Umowy nr 3/bud/175/2011 z dn. 09.01.2012 r., na wykonanie  instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z wyposażeniem na realizowanym zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa i wyposażenie hali widowiskowej – sportowej w Karlinie” oświadcza, że na podstawie §12 ust. 1 pkt. 2 Umowy nr 3/bud/175/2011 z dn. 09.01.2012 r. odstępuje od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. W dniu 30 listopada 2012 r. Generalny Wykonawca (WPBP nr 2 WROBIS S.A.) złożył oświadczenie o odstąpieniu ze skutkiem ex nunc od Umowy nr 60/2011 z dnia 19 września 2011 r. oraz umowy GP 59/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. zawartych pomiędzy Inwestorem (Gminą Karlino) a Wykonawcą z przyczyn, za które Inwestor ponosi wyłączną odpowiedzialność, w tym między innymi z powodu wstrzymania finansowania inwestycji przez Inwestora”.  Odstąpienie od umów pomiędzy WROBIS S.A. i Gminą Karlino nastąpiło z przyczyn niezależnych od Elektromont S.A. Jedną z przyczyn decyzji było wstrzymanie przez inwestora, czyli Gminę Karlino bieżącego finansowania inwestycji. W ocenie Zarządu Elektromont S.A. decyzja ta nie będzie miała dla Spółki poważnych konsekwencji prawnych czy finansowych (np. kar umownych). Biorąc także pod uwagę, że do zrealizowania pozostał jedynie niewielki procent kontraktu oraz termin jego rozliczenia, Zarząd Elektromont S.A. jest pewny, że decyzja o odstąpieniu od umowy nie wpłynie negatywnie na wyniki spółki za 2012 rok.

W ocenie Zarządu Elektromont S.A. decyzja podjęta przez WROBIS S.A., wydaje się rozsądnym posunięciem w czasach, kiedy płynność finansowa inwestorów oraz wykonawców w branży budowlanej ma decydujące znaczenie.
II.   
Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym  raportem:                                                                                                    
W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty:

1.Raport bieżący  nr 42/2012 – EBI z dnia 05.12.2012 r. – Ważna informacja.

2.Raport bieżący nr 43/2012 – EBI z dnia 11.12.2012 r. – Istotna informacja.

3. Raport bieżący nr 44/2012 – EBI z dnia 14.12.2012 r. – Raport za listopad.

4. Raport bieżący nr 45/2012 – EBI z dnia 14.12.2012 r. – Otrzymanie umowy.

W okresie sprawozdawczym (tj. grudzień 2012 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem systemu ESPI jeden raport
1. Raport bieżący nr 12/2022 – ESPI z dnia 07.12,.2012 r.  – Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 oraz 2 Ustawy  o ofercie publicznej.

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl
III.     
Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
IV.     
Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie:

Do 14 II 2013 – raport za styczeń

Do 14 II 2013 – raport za IV kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.