Otrzymanie umowy


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od PASCAL Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością podpisaną umowę na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”.

Spółka Pascal (Podwykonawca) zobowiązuje się do wykonania, w ramach Zadania Inwestycyjnego, dostawy i montażu hydrauliki siłowej oraz zapewnienia ciągłości ruchu na śluzie przez okres budowy Zadania. Zakres obejmuje w swoim zakresie: dostawę, montaż, uruchomienie, próby, szkolenie obsługi, przeglądy okresowe, oraz wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego i pełnego funkcjonowania hydrauliki siłowej w części technologicznej .

Strony ustalają, że wynagrodzenie Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy 1 056 000,00 zł netto.

Podwykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach :

1)      za nieterminowe: rozpoczęcie robót lub ich części, wykonanie całości przedmiotu umowy lub nieterminowe wykonanie poszczególnych etapów prac według harmonogramu – w wysokości  0,3%  kwoty wynagrodzenia umownego brutto  za każdy dzień opóźnienia, przy czym kary za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów prac lub całości prac naliczane są niezależnie od siebie,

2)      za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbiorów oraz w okresie gwarancyjnym – w wysokości  0,3% kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego terminu ich usunięcia,

3)      za naruszenie obowiązków Podwykonawcy: 1) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robót, 2) zgłoszenie Osobie reprezentującej Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w STWiORB :w wysokości 0,5%  i 0,3 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek naruszenia,

4)      za nie zawarcie umów ubezpieczenia wymaganych niniejszą umową w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek naruszenia,

5)      za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Podwykonawcy w wysokości10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2013 i 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.