RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – STYCZEŃ 2013


Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za styczeń 2013 roku.

  1. I.      Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

W styczniu Zarząd Elektromont S.A. otrzymał od Navimor Invest S.A. podpisaną umowę na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”. Zakres umowy obejmuje wykonanie robót elektrycznych, teletechnicznych oraz dostawę i montaż: aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki, hydrauliki siłowej oraz budowę tymczasowego przyłącza energii elektrycznej dla placu budowy oraz zapewnienia ciągłości ruchu na śluzie przez okres budowy Zadania.  Montaż obejmuje w swoim zakresie: montaż, uruchomienie, próby, szkolenie obsługi, coroczne przeglądy gwarancyjne oraz wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego i pełnego funkcjonowania hydrauliki siłowej w części technologicznej wraz z systemem sterowania i urządzeniem samej sterowni głównej śluzy. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy 5.060.032.00 zł netto.

Również w styczniu Zarząd Elektromont S.A. otrzymał od Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowego „Interbud –West” Sp. z o.o. zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych na budowie hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem socjalnym dla firmy Klaus Borne w Gorzowie Wielkopolskim. W zakres zlecenia wchodzi:

– wykonanie projektu wykonawczego  instalacji wewnętrznych i zewnętrznych,

– wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych z wyłączeniem instalacji SAP,

– wykonanie zasilania i instalacji w budynkach magazynu chemicznego, wartowni i pompowni p-poż.

Uzgodniona cena ryczałtowa za wykonanie robót w powyższym zakresie wynosi 2.931.000,00 netto.

W styczniu Zarząd Elektromont S.A. otrzymał od PASCAL Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością podpisaną umowę na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”.  Spółka Pascal (Podwykonawca) zobowiązuje się do wykonania, w ramach Zadania Inwestycyjnego, dostawy i montażu hydrauliki siłowej oraz zapewnienia ciągłości ruchu na śluzie przez okres budowy Zadania. Zakres obejmuje w swoim zakresie: dostawę, montaż, uruchomienie, próby, szkolenie obsługi, przeglądy okresowe, oraz wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego i pełnego funkcjonowania hydrauliki siłowej w części technologicznej . Strony ustaliły,  że wynagrodzenie Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy 1 056 000,00 zł netto.

 

 

 

 

  1. II.    Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym  raportem:                                                                                                     
    W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2013roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć raportów:

1.Raport bieżący  nr 1/2013 – EBI z dnia 07.01.2013 r. – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

2.Raport bieżący nr 2/2013– EBI z dnia 11.01.2013 r. – Otrzymanie umowy.

3. Raport bieżący nr 3/2013 – EBI z dnia 14.01.2013 r. – Raport za grudzień.

4. Raport bieżący nr 4/2013 – EBI z dnia 24.01.2013 r. – Istotne zlecenie.

5. Raport bieżący nr 5/2013 – EBI z dnia 25.01.2013 r. – Otrzymanie umowy

 

W okresie sprawozdawczym (tj. styczeń 2012 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem systemu ESPI dwa raporty

1. Raport bieżący nr 1/2013 – ESPI z dnia 07.01.2013 r.  – Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4  Ustawy o ofercie publicznej.

2. Raport bieżący nr 2/2013 – ESPI z dnia 22.01.2013 r. – Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4  Ustawy o ofercie publicznej.

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. III.      Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: 
  2. IV.      Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie:

Do 14 III 2013 – raport za luty

Do 14 II 2013 – raport za IV kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.