Ważna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od WROBIS S.A informację następującej treści: „Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 WROBIS S.A. działając jako Zamawiający w ramach Umowy nr 1/bud./146/2010 z dn. 13.09.2010 r., oraz Umowy – zlecenia Nr MU/Z/32/bud. 146/2012 z dnia 09.11.2012 r., na wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych na budynku M i L oraz sieci zewnętrznych na realizowanym zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4” oświadcza, że na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 2 Umowy 1/bud./146/2010 z dn. 13.09.2010 r. oraz na podstawie pkt. 14 pkt. 2  Umowy – zlecenia Nr MU/Z/32/bud. 146/2012 z dnia 09.11.2012 odstępuje w dniu dzisiejszym od w/w Umów.

W dniu 27.02.2013 r. Inwestor – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Nr DZ/223/113/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. zawartej pomiędzy Inwestorem a Zamawiającym (WPBP Nr 2 WROBIS S.A.), co stanowi istotną zmianę okoliczności powodującą, że wykonanie umowy nr 1/bud./146/2010 z dn. 13.09.2010 r. i umowy – zlecenia  Nr MU/Z/32/bud. 146/2012 z dnia 09.11.2012 r. stało się bezprzedmiotowym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia w/w Umów, co oznacza także wstrzymanie przez Inwestora finansowania powyższego zdania inwestycyjnego.”

W ocenie Zarządu Elektromont S.A., odstąpienie od w/w Umów przez WROBIS S.A. nastąpiło z przyczyn niezależnych od Elektromont S.A. i nie będzie miało konsekwencji prawnych lub finansowych dla Spółki. Jednocześnie ze względu na niewielką wartość kontraktu, która została do zrealizowania przez Elektromont S.A. odstąpienie od umowy nie będzie miało istotnego wpływu na wynik finansowy Emitenta w roku 2013.
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.