Otrzymanie umowy


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Strabag S.A. podpisaną umowę na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych / zewnętrznych w Zakładzie Produkcji Hamulców w Mirkowie.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 4 680 000 zł netto.

Termin rozpoczęcia prac 13.03.2013 r., termin zakończenia 10.06.2013 r.

Kary umowne:

Zleceniobiorca –  Elektromont S.A. (określany jako „ZB” ) zapłaci Zleceniodawcy –  Strabag Sp. z o.o. (określanemu jako „ZD”)  karę umowną w następujących przypadkach:

(a) opóźnienia ZB w wykonywaniu Prac w stosunku do terminów wynikających z Umowy lub z Harmonogramu ZB zapłaci na rzecz ZD karę umowną w wysokości 0,5 % wartości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia i stanowiącej nie więcej niż 10% łącznej wartości Wynagro­dzenia, o ile w Protokole z Negocjacji nie ustalono inaczej;

(b) opóźnienia w wykonaniu przez ZB tych elementów Prac, które z powodu ich nie zakończenia uniemożliwią prowadzenie innych prac związanych z zakresem Prac ZB, ZB zapłaci na rzecz ZD karę umowną w wysokości 1,0 % wartości Wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15% łącznej wartości Wynagrodzenia, o ile w Protokole z Negocjacji nie uzgodniono ina­czej;

(c) w przypadku opóźnienia w terminie usunięcia wad i usterek Prac przez ZB, ZB zapłaci na rzecz ZD karę umowną w wysokości 0,5 % wartości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia i stanowiącej nie więcej niż 10% łącznej wartości Wynagrodzenia, o ile w Protokole z Negocjacji nie ustalono inaczej;

(d) w przypadku opóźnienia w przekazaniu ZD dokumentacji powykonawczej w stosunku do terminów określonych zgodnie z postanowieniami pkt 5 OW ZB zapłaci na rzecz ZD karę umowną w wysokości 0,5 % wartości Wynagrodzenia za każdy dzień opóź­nienia i stanowiącej nie więcej niż 10% łącznej wartości Wynagrodzenia, o ile w Protokole z Negocjacji nie ustalo­no inaczej;

(e) w przypadku naruszenia przez ZB obowiązku uczestniczenia w naradach budowy – w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) za każdą nieobecność podczas narady,

(f) w przypadku naruszenia przez ZB zakazu przyjmowania zleceń dotyczących Inwestycji od podmiotów innych niż ZD, a w szczególności bezpo­średnio od Inwestora, bez zgody ZD, w wysokości 10% łącznej wartości Wynagrodzenia,

(g) w przypadku odstą­pienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie ZB w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia,

(h) w przypadku nieprzestrzegania przez pracowników ZB i inne podmioty przy pomocy których wykonuje on swoje zobowiązanie obowiązujących zasad BHP, ZB zapłaci karę umowną za każde stwierdzone naruszenie zgodnie z Taryfikatorem kar BHP, stanowiącym załącznik Nr 3 do OW

(I) w przypadku naruszenia przez ZB zakazu zawierania w tracie re­alizacji Inwestycji umów z personelem kierowniczym ZD realizującym Inwestycję i niepowiadomienia ZD o tym fak­cie w wysokości 10% Wynagrodzenia.

W przypadku, gdy szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną, ZD ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2013 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.