RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – LUTY 2013


Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za luty 2013 roku.

  1. I.      Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

W lutym Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od STRABAG Sp. z o.o. informację                      o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych na obiekcie Foundation Brakes Poland Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej. Wartość oferty wynosi 4 680 000,00 zł netto. 8 marca Zarząd otrzymał podpisaną umowę na wykonanie ww. zadania.

14 lutego Zarząd Elektromont S.A. przekazał raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2012 roku. W IV kwartale 2012 roku Spółka pomimo osiągnięcia niższych o 2 537 547 ,59 PLN przychodów netto ze sprzedaży, od tych uzyskanych w analogicznym okresie  poprzedniego roku, osiągnęła lepsze wyniki finansowe. Znaczącej poprawie uległy wskaźniki rentowności na wszystkich poziomach gospodarowania. W IV kwartale 2012 roku Elektromont S.A. wypracował zysk ze sprzedaży w wysokości 216 841,43 PLN,  zysk brutto na poziomie 235 096,09 PLN oraz zysk netto w wysokości 190 851,08 PLN. Narastająco za IV kwartały 2012 roku Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży netto  w wysokości  25 061 396,30 PLN, które były wyższe o ponad 1,9 mln PLN od przychodów w analogicznym okresie 2011 roku. Trzeba podkreślić, że są to najwyższe, rekordowe przychody w historii Elektromont S.A. Dzięki temu nastąpiła znacząca poprawa wyników na wszystkich poziomach gospodarowania. Zysk ze sprzedaży za IV kwartały 2012 wyniósł 583 485,99  PLN i był wyższy o 57% od wyniku w analogicznym okresie 2011 r. Zysk brutto ukształtował się na poziomie 568 328,09 PLN, wykazując 52% dynamikę wzrostu w stosunku do roku ubiegłego. Wynik netto Spółki wzrósł do  poziomu 451 852,09 PLN, osiągając 52%  wzrost  w porównaniu do roku ubiegłego.

18 lutego Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Sokołów S.A. zlecenie na wykonanie budowy linii średniego napięcia z głównej stacji SN do rozdzielnicy średniego napięcia w budynku maszynowni oraz dostawę i montaż kontenerowej stacji transformatorowej  1250 kVA wraz z rozdzielnicami. Uzgodniona cena za wykonanie robót w powyższym zakresie wynosi 523 000,00 netto.

II.    Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym  raportem:                                                                                                    

  1. W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym 2013 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery  raporty:

1.Raport bieżący  nr 6/2013 – EBI z dnia 14.02.2013 r. – Raport miesięczny za styczeń 2013 r.

2.Raport bieżący nr 7/2013– EBI z dnia 14.02.2013 r. – Wybór oferty Elektromont S.A. jako najkorzystniejszej.

3. Raport bieżący nr 8/2013 – EBI z dnia 14.02.2013 r. – Raport za IV kwartał 2012 r..

4. Raport bieżący nr 9/2013 – EBI z dnia 18.02.2013 r. – Istotne zlecenie.

 

W okresie sprawozdawczym (tj. luty 2013 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem systemu ESPI jeden raport

1. Raport bieżący nr 3/2013 – ESPI z dnia 25.02.2013 r.  – Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej.

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. III.      Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
  2. IV.      Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie:

Do 14 IV 2013 – raport za marzec

Do 15 IV 2013 – raport za 2012 r.

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.