Otrzymanie umowy


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Sokołów S.A. umowę na wykonanie budowy linii SN z głównej stacji SN do rozdzielnicy SN w budynku maszynowni oraz dostawę i montaż stacji kontenerowej transformatorowej kVA wraz z rozdzielnicami.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 523 000 zł netto.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)       za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki,

b)       za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi ( za wady ) w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)       za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto.

Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

1)       za zwłokę w przekazaniu placu budowy i dostarczeniu dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

2)       za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,

3)       z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2013  roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.