RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – MAJ 2013


Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za maj 2013 roku.

  1. I.      Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

10 maja Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z JAKON Sp. z o.o. ul. Sowia 4 Tarnowo Podgórne umowę na realizację robót elektrycznych i teletechnicznych w Centrum Dystrybucyjnym. Umowa wchodzi w życie
i wiąże Strony jedynie pod warunkiem pisemnego zaakceptowania Wykonawcy oraz przedmiotu niniejszej Umowy przez Inwestora. Nie wejście w życie niniejszej Umowy  z powodu braku akceptacji Inwestora, nie powoduje dla żadnej ze Stron prawa do domagania się na jej podstawie jakichkolwiek roszczeń od drugiej Strony. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 6 400 000 zł netto. Dnia 20 maja Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu z dnia 10 maja 2013 r. poinformował, że otrzymał z JAKON Sp. z o.o. ul. Sowia 4 Tarnowo Podgórne informację dot. zaakceptowania przez Inwestora prac będących przedmiotem Umowy i Elektromont S.A. jako Wykonawcę w/w Umowy. W związku z tym został spełniony warunek i Umowa warunkowa wchodzi w życie i wiąże Strony.

Dnia 14 maja Zarząd opublikował raport za I kwartał 2013 roku. W I kwartale 2013 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 4 653 995,80 i były one wyższe o ponad 400 tys. od uzyskanych
w analogicznym okresie poprzedniego roku. Nastąpiła znacząca poprawa wyników na wszystkich poziomach gospodarowania. Zysk ze sprzedaży za I kwartał  2013 wyniósł 97 255,14  PLN i był wyższy od wyniku w analogicznym okresie 2012 r. o 52%. Zysk brutto ukształtował się na poziomie 64 910,17 PLN wykazując 31% dynamikę wzrostu
w stosunku do roku ubiegłego. Wynik netto Spółki wzrósł do  poziomu 52 578,17 PLN osiągając 156%  wzrost
w porównaniu do roku ubiegłego.

Dnia 14 maja Zarząd Elektromont S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 20 czerwca 2013 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 18.

 

  1. II.    Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym  raportem:                                                                                                     
    W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2013 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI pięć raportów:

1.Raport bieżący  nr 21/2013 – EBI z dnia 10.05.2013 r. – Podpisanie umowy warunkowej

2.Raport bieżący nr 22/2013 – EBI z dnia 13.05.2013 r. – Raport miesięczny

3. Raport bieżący nr 23/2013 – EBI z dnia 14.05.2013 r. – Raport za I kwartał 2013

4. Raport bieżący nr 24/2013 – EBI z dnia 14.05.2013 r. – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A.

5. Raport bieżący nr 25/2013 – EBI z dnia 20.05.2013 r. – Akceptacja umowy warunkowej

 

W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2013 roku) Spółka  przekazała za pośrednictwem systemu ESPI jeden raport.

1. Raport bieżący nr 4/2013 – ESPI z dnia 14.05.2013 r. – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A.

 

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. III.      Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: 
  2. IV.      Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

20 VI 2013 – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektromont S.A.

14 VII 2013 – publikacja raportu miesięcznego za czerwiec