RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – CZERWIEC 2013


Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za czerwiec 2013 roku.                                                

I.      Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

Dnia 20 czerwca 2013 r. w siedzibie Elektromont S.A. odbyło się Zwyczajne  Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektromont S.A. 20 czerwca Zarząd przekazał listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów, uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Elektromont S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromont S.A.  w dniu 20 czerwca 2013 r.  Również 20 czerwca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołało następujących członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję: Tadeusz Mazur, Piotr Nachmann, Janina Rabiej, Andrzej Kubasiak, Agnieszka Boczkowska.

25 czerwca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  Dr. Schneider Automotive Polska sp. z o.o zlecenie na wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną, oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym, instalacją odgromową oraz przeniesieniem trafostacji. Uzgodniona cena za wykonanie robót w powyższym zakresie wynosi 2.195.000,00 netto. Wysokość skonta w przypadku zapłaty do 30 dni wynosi 2%.

II.    Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym  raportem:                                                                                                    

W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2013 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI pięć raportów:

1.Raport bieżący  nr 26/2013 – EBI z dnia 14.06.2013 r. – Raport miesięczny

2.Raport bieżący nr 27/2013 – EBI z dnia 20.06.2013 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Elektromont S.A.

3. Raport bieżący nr 28/2013 – EBI z dnia 20.06.2013 r. – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromont S.A.

4. Raport bieżący nr 29/2013 – EBI z dnia 20.06.2013 r. – Powołanie członków Rady Nadzorczej Elektromont S.A. nowej kadencji

5. Raport bieżący nr 30/2013 – EBI z dnia 25.06.2013 r. – Istotne zlecenie

 

W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2013 roku) Spółka  przekazała za pośrednictwem systemu ESPI dwa raporty.

1. Raport bieżący nr 1/2013 – ESPI z dnia 13.06.2013 r. – Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Elektromont S.A.

2. Raport bieżący nr 5/2013  – ESPI z dnia 20.06.2013 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Elektromont S.A

 

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

III.      Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

IV.      Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

9 VIII 2013 – raport za II kwartał 2013

14 VIII 2013 – publikacja raportu miesięcznego za lipiec

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.