Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od STRABAG Sp. z o.o. podpisany aneks do Umowy Podwykonawczej Nr 102/5650/2013,  o której Emitent informował w raporcie EBI 11/2013 z  dnia 08.03.2013.

Za zgodą obu stron zwiększa się zakres robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach przedmiotu Umowy.

W związku z tym wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy wzrosło do 4 919 122,42 PLN netto.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2013 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.