Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 23 lipca 2013 roku, o dokonaniu rejestracji zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 17/20/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 czerwca 2013 roku oraz przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Dokonane zmiany:

I.  zmienia się dotychczasową treść § 10 pkt 1 w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.

II. zmienia się dotychczasową treść § 16 pkt 9 w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o ile na Walnym Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze reprezentujący co najmniej 33 % (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki.

 
Załączniki: Statut 20.06.2013

Podstawa prawna: § 4 ust. 2  pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”