Istotna informacja


W nawiązaniu do Komunikatu nr 43/2013, Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  Skanska S.A.  aneks do  Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie przemysłowym, zwiększający wartość podpisanej Umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Termin zakończenia robót 31.01.2014 r.

W ocenie Zarządu otrzymany aneks będzie miał istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2013 i 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.