RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – WRZESIEŃ 2013


Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za wrzesień 2013 roku.

  1. I.      Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

We wrześniu Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z  Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. Umowę na wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną, oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym, instalacją odgromową oraz przeniesieniem trafostacji. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 2.195.000,00 netto.

  1. II.    Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym  raportem:                                                                                                    
    W okresie sprawozdawczym (tj. we wrześniu 2013 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI dwa raporty:

1.Raport bieżący  nr 44/2013 – EBI z dnia 13.09.2013 r. – Raport za sierpień.

2.Raport bieżący nr 45/2013 – EBI z dnia 19.09.2013 r. – Podpisanie  Umowy.

W okresie sprawozdawczym (tj. we wrześniu 2013 roku) Spółka nie przekazywała za pośrednictwem systemu ESPI żadnych raportów.

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. III.      Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: 
  2. IV.      Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Do 14 XI 2013 – publikacja raportu miesięcznego za wrzesień

Do 14 XI 2013 – publikacja raportu za II kwartał

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.