Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od EKOBOX S.A. z siedzibą w Wiśniówce zawiadomienie o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przekroczenie powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Elektromont S.A. nastąpiło w wyniku transakcji kupna akcji Spółki zawartej w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect) dokonanej w dniu 27 maja 2014 r. co doprowadziło do zwiększenia zaangażowania EKOBOX S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z przekazanej informacji wynika, że EKOBOX S.A. posiada łącznie 653 755 sztuk akcji Spółki, stanowiących 10,06% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 653 755 głosów, które stanowią 10,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. zmianą EKOBOX S.A.  posiadał łącznie 634 945 sztuk akcji spółki, stanowiących 9,77% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 634 945 głosów, co stanowiło 9,77% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie EKOBOX S.A. poinformował, że  w perspektywie 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki w celu realizowania inwestycji kapitałowej. EKOBOX S.A. poinformował także, że brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Spółki, a także że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. C wyżej powoływanej ustawy.

Podstawa prawna:

Art. 70 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej