Istotna informacja


W nawiązaniu do Komunikatów nr 43/2013, 53/2013 oraz 25/2014 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  Skanska S.A. kolejny podpisany aneks na wykonanie robót dodatkowych dotyczących instalacji elektrycznych w obiekcie przemysłowym.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu podpisany Aneks będzie miał  wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.