Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od BUDNER S.A. zamówienie na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych na obiekcie „Centrum Handlowe Łopuszańska” w Warszawie.

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie w/w robót wynosi 2 930 000,00 PLN netto.

Termin realizacji zamówienia 112 dni od daty otrzymania zamówienia.

Zamówienie wchodzi w życie z dniem otrzymania przez Zamawiającego zgody Inwestora w trybie art. 671¹kc.

Pozostałe warunki zamówienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu zamówieniach.

W ocenie Zarządu otrzymane Zamówienie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.