Zmiany w zakresie Prokury

W związku z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 30.01.2015 r. dotyczącym, wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prokury łącznej Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu 2 września 2015 r. podjął uchwałę w sprawie odwołania Prokury łącznej z Członkiem Zarządu udzielonej Panu Waldemarowi Żurawskiemu w dniu 22 lipca 2014 r.
Zarząd Elektromont S.A. informuje również, że w dniu 2 września 2015 r. podjął uchwałę w sprawie odwołania Prokury łącznej udzielonej Pani Małgorzacie Zabrzańskiej w dniu 2 lutego 2009 r.
Jednocześnie dnia 2 września 2015 r. Zarząd Elektromont S.A. podjął uchwały o udzieleniu prokury łącznej Pani Małgorzacie Zabrzańskiej oraz Panu Waldemarowi Żurawskiemu. Udzielona prokura łączna obejmuje umocowanie do podejmowania, przy łącznym współdziałaniu obu prokurentów, bądź prokurenta łącznego z członkiem zarządu, czynności wchodzących w zakres prokury, tj. czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Pani Małgorzata Zabrzańska oraz Pan Waldemar Żurawski oświadczyli, że nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie są również członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Ponadto nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Prokurentów znajdują się na stronie internetowej Spółki, pod adresem http://www2.elektromont.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/Władze Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 ) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”