Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach:

–  Aneks do Umowy Wieloproduktowej. Umowa ta obejmuje usługi w formie gwarancji bankowych. W ramach ww. Umowy Bank stawia do dyspozycji Klienta (Elektromont S.A.) odnawialny limit kredytowy w wysokości 2 088 647,45 (dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych, czterdzieści pięć groszy), ważny do wygaśnięcia okresu zobowiązania gwarancji tj. 16.12.2021 r.

– Umowa o kredyt złotowy w rachunku bankowym na kwotę 600 000,00 zł, udzielony do 19.01.2018 r.

– Umowę o kredyt złotowy, obrotowy w formie linii odnawialnej na kwotę 1 400 000,00 zł, udzielony do 19.01.2018 r.

Zabezpieczeniem powyższych wierzytelności Banku jest:

– hipoteka umowna  na nieruchomości Spółki,

– cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości,

– cesja wierzytelności przysługujących Elektromont S.A. od podmiotów z sektora publicznego oraz przedsiębiorstw akceptowanych przez Bank.

– weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową

Pozostałe warunki Aneksu i Umów  nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu aneksach i umowach .

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.