Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach następujące aneksy:

–  aneks do  umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym na kwotę 600 000,00 zł, udzielony do 24.01.2021 r.

– aneks do umowy o kredyt złotowy, obrotowy w formie linii odnawialnej na kwotę 850 000,00 zł, udzielony do 19.01.2021 r.

Zabezpieczeniem powyższych wierzytelności Banku jest:

– hipoteka umowna  na nieruchomości Spółki,

– cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości,

-cesja wierzytelności przysługujących Elektromont S.A. od podmiotów z sektora     publicznego oraz przedsiębiorstw akceptowanych przez Bank.

– weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową

Pozostałe warunki Aneksów nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu aneksach i umowach.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.