Wyznaczenie kierunków rozwoju Spółki na lata 2022 – 2024

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (“Spółka”) informuje o wyznaczeniu kierunków rozwoju spółki na 2022 – 2024

Spółka w najbliższych latach planuje rozwój w obszarze energii, zarówno źródeł tradycyjnych (konwencjonalnych jak np. węgiel kamienny) jak również odnawialnych (niekonwencjonalnych jak np. biogaz). Spółka monitoruje sytuację na rynku energii i po uzyskaniu niezbędnych zgód/zezwoleń/licencji itp. planuje rozpocząć handel w tym zakresie. W pierwszej fazie będzie to handel tradycyjnymi źródłami energii, które Spółka zamierza pozyskiwać zarówno od polskich oraz zagranicznych producentów. Spółka w ramach prowadzonych wcześniej analiz podjęła już kroki zmierzające do realizacji pierwszych kontraktów. Finalizacja planowana jest na 3-4 kwartał 2022 r. Z kolei w dalszym etapie, Spółka będzie poszukiwać partnera, z którym mogłaby wspólnie realizować działania związane z pozyskiwaniem i handlem energią odnawialną. Po rozpoczęciu biznesowej działalności w nowym obszarze Spółka przedstawi bardziej szczegółowe założenia dotyczące tych kierunków rozwoju.

Dodatkowo, w związku z uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dotyczącymi m.in. rozszerzenia dotychczasowego przedmiotu działalności oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, Spółka będzie dążyć do wydzielenia dotychczasowej działalności oraz kontynuowaniu jej w spółce zależnej.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne