Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: „Spółka), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 32/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., informuje, że w dniu dzisiejszym złożył w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pismo cofające wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki.

Spółka w piśmie wskazała w pierwszej kolejności, że wniosek zawiera błędy formalne, gdyż nie został złożony w przepisanej prawem formie. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (przez Krajowy Rejestr Zadłużonych), natomiast Spółka złożyła wniosek w formie tradycyjnej (papierowej), tym samym złożony wniosek nie wywoła skutków prawnych (wniosek nie zostanie przez sąd rozpoznany).

Jednakże, z ostrożności procesowej Zarząd Spółki złożył pismo cofające wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki z uwagi na jego niezasadność.

W dniu 1 września 2022 r. Spółce zostało zapewnione finansowanie w kwocie co najmniej 1 mln zł – co zostało przekazane raportem ESPI nr 33/2022 z dnia 1 września 2022 r. Kwota ta zabezpieczy interesy Spółki, natomiast Spółka podejmie również intensywne działania w celu wyegzekwowania należności, które na dzień 25 sierpnia 2022 r. stanowią kwotę ponad 2,3 mln zł. Również Spółka jest obecnie w trakcie realizacji kilku kontraktów, z których w przyszłości również powstaną należności Spółki (jak kontrakt zakomunikowany raportem ESPI 30/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.). W ocenie obecnego Zarządu aktualna sytuacja Spółki jest przejściowa i wynika z czasowego braku zawartych kontraktów. Spływ należności, realizacja bieżących kontraktów, zawarcie nowych kontaktów oraz udzielenie pożyczki przez głównego akcjonariusza zapewnia Spółce płynność finansową, a zdolność Spółki do regulowania zobowiązań jest zachowana. Tym samym potwierdza to, że złożony wniosek o ogłoszenie upadłości był niezasadny, co wymagało jego cofnięcia.

Ponadto, obecny Zarząd Spółki zamierza podjąć niezwłocznie działania w celu poprawy kondycji finansowej Spółki w najbliższych miesiącach.

Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne