Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 1 września 2022 r. zawarł umowę pożyczki z głównym akcjonariuszem Spółki – Panem Pawłem Kicińskim („Umowa”).

Pożyczka została udzielona w formie linii pożyczkowej do maksymalnej kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), przy czym kwota ta może zostać zwiększona do kwoty 5.000.00,00 zł (pięć milionów złotych) pod warunkiem przedłożenia przez Spółkę dokumentacji źródłowej (w szczególności dokumentacji finansowo-rachunkowej) potwierdzającej zapotrzebowanie ponad kwotę 1 mln zł wraz z harmonogramem spłaty uwzględniającym szczegółowe wykazanie źródeł, z których spłata zostanie dokona. Pożyczka może być udzielana w transzach – na każdorazowe zapotrzebowanie zgłoszone przez Spółkę. Dana transza zostanie udzielona w terminie do 14 dni od dnia złożenia zapotrzebowania, przy czym pierwsza transza w kwocie 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) zostanie uruchomiona w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

Pożyczka zostaje udzielona na realizację bieżącej działalności Spółki oraz planów rozwoju w branży energii (źródeł tradycyjnych oraz odnawialnych).

Pożyczka zostaje udzielona do dnia 28 lutego 2023 r., przy czym strony zastrzegły że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości stawki WIBOR 3M w skali roku, przy czym odsetki będą naliczone wyłącznie od faktycznie udzielonej (wykorzystanej) kwoty pożyczki. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia danej transzy pożyczki do dnia całkowitej jej spłaty. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości danej transzy pożyczki.

Pożyczka nie jest zabezpieczona.

Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne