Delegowanie członka RN do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Spółka Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze („Emitent”) informuje, że w dniu 1 września 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie delegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Informacja, o której mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO dotycząca delegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: cv – Cezary Jasiński – Prezes Zarządu