Ponowne oddelegowanie członka RN do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

W   nawiązaniu do komunikatu EBI nr 27/2022 z dnia 1 września 2022r.  Zarząd Carbon Group S.A.  (dawniej Elektromont S.A., „Emitent”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2022r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie ponownego oddelegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Cezarego Jasińskiego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta do dnia 28.02.2023r.

Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Informacja, o której mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO dotycząca delegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu członka Rady Nadzorczej w załączeniu.

Załączniki:  CV Cezary Jasińki – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.