Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Zarząd Carbon Group S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (dawniej: Elektromont S.A.) (“Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 27/2022 z dnia 22 lipca 2022 r., informuje, że w dniu 7 grudnia 2022 r. do Spółki wpłynął dwustronnie podpisany aneks ze spółką „ROKOM” Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H.G.I Komorowscy sp. j. z/s w Kamiennej Górze („Kontrahent”).

Aneks dotyczy zwiększenia wartości kontraktu o prace dodatkowe dotyczące wykonania kompletnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz zasilania urządzeń dla pomieszczeń Centrum Symulacji Medycznej w zakresie inwestycji: „Budowa sali sportowej z częścią dydaktyczną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” w Podgórzu.

Wartość kontraktu stanowi tajemnicę handlową Kontrahenta, natomiast aneks zwiększa wartość kontraktu o ponad 9%, a łączna wartość kontraktu przekracza kilkukrotnie wysokość kapitału zakładowego Emitenta.

Aneks nie zmienia terminu realizacji umowy, który został określony na 6 września 2023 r.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne