Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej: Elektromont S.A.,)  z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2022 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki. Spółka w raporcie okresowym za III kwartał 2022 r. (raport EBI nr 31/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.) wskazywała na dużą wartość zobowiązań przeterminowanych (około 3 mln zł), która to wartość po raz pierwszy od dłuższego czasu przestała rosnąć a wręcz nieznacznie zmniejszyła się. Strategiczny akcjonariusz uruchomił dotychczas 410.000,00 zł (czterysta dziesięć tysięcy złotych) linii pożyczkowej, o której Spółka informowała raportem ESPI nr 33/2022 z dnia 1 września 2022 r. Spółka otrzymała zapewnienie, że najpóźniej w dniu 28 grudnia 2022 r. zostanie uruchomione dalsze 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych), a do dnia 10 stycznia 2023 r. pozostałe 190.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), czym strategiczny akcjonariusz wypełni linię pożyczkową do kwoty 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych). Strategiczny akcjonariusz zastrzegł, że nie będzie w stanie dalej finansować Spółki ponad kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), tym samym w pełni zasadne jest rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych.

Proces przeglądu opcji strategicznych ma na celu identyfikację i wybór najkorzystniejszego modelu dalszego funkcjonowania Spółki. Spółka rozważa i jest otwarta na szereg możliwych opcji strategicznych, w szczególności negocjacji z inwestorami, z którymi zawarła List intencyjny oraz umowę NDA, w ramach procesu dokapitalizowania Spółki (raport ESPI nr 41/2022 z dnia 10 grudnia 2022 r.), zapewnienia finansowania dalszego funkcjonowania Spółki (w szczególności poprzez udzielenie pożyczki lub innej formy finansowania). Spółka rozważa również przeprowadzenie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru, której celem będzie oddłużenie Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że do dnia publikacji niniejszego raportu nie zapadły jakiekolwiek strategiczne decyzje dotyczące przyszłości Emitenta. Nie ma również pewności, czy i kiedy takie decyzje zostaną podjęte. Zarząd dokona analizy możliwych opcji, a o ich efektach (przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych) będzie informował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne