Złożenie przez Emitenta wniosku o otwarcie postępowania układowego i wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego

Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym złożył w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego Emitenta oraz wniosek o otwarcie postępowania układowego Emitenta. Zgodnie z treścią art. 11 Prawa restrukturyzacyjnego w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny. Emitent wraz z wnioskiem restrukturyzacyjnym złożył wstępny plan restrukturyzacyjny oraz wstępne propozycje układowe. Emitent wniósł również o ustanowienie w postępowaniu układowym tymczasowego nadzorcy sądowego.

W ocenie Emitenta złożenie obu w/w wniosków miało wszelkie podstawy prawne, jak również uzasadnione było bieżącą sytuacją Emitenta, w tym koniecznością uzyskania ochrony sądowej przed działaniami części wierzycieli Spółki. Nadrzędnym celem Emitenta jest aktualnie uniknięcie ogłoszenia upadłości przez umożliwienie Spółce restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, przy zabezpieczeniu i respektowaniu słusznych praw wierzycieli posiadających wierzytelności z tych samych kategorii zaspokojenia.

Emitent w kolejnych raportach poinformuje o ewentualnym otwarciu postepowania układowego lub upadłościowego oraz o ewentualnych innych decyzjach sądu w zakresie złożonych przez Emitenta wniosków.

Zarząd Emitenta, w związku ze złożeniem wniosków o których mowa powyżej, wniesie podczas najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przewidzianego na dzień 28 lutego 2023 roku, aby odstąpić od głosowania uchwał przewidujących podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, albowiem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki celem jej restrukturyzacji, powinny korespondować z ostatecznymi propozycjami układowymi dla wierzycieli, jakie pod nadzorem Sądu sformułuje Emitent.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne