Otrzymanie przez Emitenta Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

Zarząd Carbon Group S.A. (dalej: Emitent) informuje w nawiązaniu do raportu ESPI 27/2022 i 40/2022, że w dniu dzisiejszym otrzymał od „ROKOM” Roboty Budowlane i Renowacja obiektów Zabytkowych H.G.I. Komorowscy sp.j. z/s w Kamiennej Górze Oświadczenie o odstąpieniu ( z winy Emitenta) od Umowy (o roboty budowlane nr 8/PUAS z dnia 21 lipca 2022r. zmienionej późniejszymi aneksami). Emitent, w odpowiedzi na otrzymane Oświadczenie, skierował do w/w podmiotu pismo kwestionujące wskazaną przez w/w podmiot w jego Oświadczeniu podstawę stanowiącą powód odstąpienia przez niego od w/w Umowy. Emitent w swoim piśmie wyraził wolę dalszej współpracy z Generalnym Wykonawcą przy realizacji przedmiotu w/w Umowy.

Podstawa prawna: art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne